1. CHỐNG SÉT

STT Số/ Ký Hiệu Tên Tải
1 TCVN 46 : 2007 CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH Link

2. QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

STT Số/ Ký Hiệu Tên Tải
1 TCVN 4453 : 1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu Link

3. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

STT Số/ Ký Hiệu Tên Tải
1 TCVN 356 : 2005 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP Link
2 TCVN 5574 : 2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP –. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Link
3 TCVN 205 : 1998 MÓNG CỌC - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Link
4 TCVN 10304 : 2014 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ MÓNG CỌC Link
Trắc
Nghiệm