STT PHÂN LOẠI LINK
1 Các Ivan học chuyên tin thường rất nguy hiểm =)) 1. Các Ivan học chuyên tin thường rất nguy hiểm =))
2 Có những ước mơ chỉ có thể tìm thấy trong giấc mơ =))) 1. Có những ước mơ chỉ có thể tìm thấy trong giấc mơ =)))
3 Từ khi lấy vợ, tôi ít nói hẳn ra! 1. Từ khi lấy vợ, tôi ít nói hẳn ra!
Trắc
Nghiệm