Tại sao văn hóa Hàn Quốc (KPop) phát triển trên thế giới?

2019-06-01 09:29:53

Kiến Thức Nền Tảng

Hàn Quốc chọn công nghiệp giải trí thay vì các tập đoàn.

Đăng bởi Tác Giả Ảo7 tỷ người, khoa học và tôn giáo

2019-05-31 09:54:45

Kiến Thức Nền Tảng

Khoa học và tôn giáo có thể tồn tại song song?

Đăng bởi King Bùi

Khi nào là định lý? Khi nào là định luật?

2019-05-30 18:37:08

Kiến Thức Nền Tảng

Tại sao toán học gọi là định lý còn các môn khác gọi là định luật.

Đăng bởi King Bùi, Tác Giả ẢoThuyết tiến hóa của Darwin sai?

2019-05-30 18:32:02

Kiến Thức Nền Tảng

Darwin cho ra đời thuyết tiến hóa ở thế kỷ XIX, lúc này thế giới chưa biết gì về ADN. Thuyết có thể đúng, cũng có thể sai.

Đăng bởi ABC

Trắc
Nghiệm