1. Xét hệ quy chiếu của tin học (1 - 0, đúng - sai, if - else (nếu - thì))

Khi người thân của bạn (con cái, cha mẹ, anh em...) bị bệnh, bạn sẽ chở họ vào bệnh viện hay đi thắp nhang nếu chỉ được chọn một trong hai ?

2. Nếu bạn chọn bệnh viện tức là bạn chọn khoa học, và ngược lại.

Hãy xem lại điều 1

Trắc
Nghiệm