Định lý được chứng minh bằng lý thuyết hàn lâm (trên giấy).

Định luật được chứng minh bằng thực nghiệm.

Nguồn: Định nghĩa, tiên đề, định luật và định lý

Trắc
Nghiệm